woensdag 22 augustus 2018

INHOUDSOPGAVE VARIA


DE SOLDATEN VAN NAPOLEON UIT NUTH (door Rich Claessens)


De soldaten van Napoleon uit Nuth

Onder Napoleon was Nuth, net als de rest van Limburg een onderdeel van Frankrijk. Er was dienstplicht, ook voor de jonge mannen van Nuth en Vaesrade. Deze gemeenten met op dat moment een bevolking van ongeveer 1000 mensen leverden op zijn minst 50 soldaten. De administratie van zowel de gemeenten als van het Franse leger was niet geheel vlekkeloos: het is niet uit te sluiten dat het er nog meer waren.
De meeste jongelui werden fuselier, een infanterist bewapend met een vuursteenmusket. Wat hoger in aanzien waren de grenadiers, wat oudere meer ervaren soldaten. Enkelen kwamen bij de artillerie of werden dragonder. Die laatsten verplaatsten zich op een paard maar vochten te voet. Ook was er iemand bij de genie, toen schansengraver genoemd. Een paar werden bevorderd tot sergeant en de zoon van Caspar Goossens van het Molenveld werd zelfs kornet, vaandrig. Nochtans keerde hij niet terug van de veldtocht in Rusland.
In onderstaande tabel is nagegaan hoe het deze jonge mannen vergaan is aan de hand van de soms heel summiere notities in het Franse stamboek. Er werd ook gekeken uit welk deel van Nuth ze kwamen, dit aan de hand van de volkstelling van 1796. In dat jaar waren deze soldaten nog kind en werden ze niet met name genoemd. maar hun ouders wel. En de namen van die ouders staan in het militaire stamboek. Duidelijk is dat onze jongens tegen de Franse administrateur dialect spraken. Jan Slangen noemde zich zelf dan ook Schlangen. En ik zag een soldaat die zei dat hij uit ‘Egelser’ (Eygelshoven) kwam in het arrondissement Rolduc. Soms kon ook uit het doopboek van de Bavokerk worden nagegaan waar de dopeling bij zijn geboorte woonde. Kinderen uit Vaesrade werden meestal in Nuth gedoopt, ex Vaesrade schreef de pastoor er dan bij. Jean Mathieu Bormans (8) kan ik in het DTB-boek van Nuth niet vinden. Zijn vader komt uit Hulsberg, en merkwaardig genoeg laat hij een daar geboren kind in 1798 in Munstergeleen dopen. Maar in beide plaatsen staat Jean Mathieu niet in de boeken.
De gegevens van de burgerlijke stand van Nuth en de rest van Limburg na 1796 staan op een website die ‘Wiewaswie’ heet. Er werd gekeken of de soldaten na hun terugkeer op die site konden worden gevonden. Daarbij werd gezocht naar huwelijks- en overlijdensakten. Daarin wordt ook de naam van de ouders genoemd zodat redelijk zeker kon worden vastgesteld dat het echt om die persoon ging. Dat is nodig want in die tijd was zowel het aantal voor- als achternamen beperkt en liepen er in het dorp veel mensen rond met ongeveer dezelfde naam. Joannes bijvoorbeeld, in het Frans Jean, komt zeer vaak voor, zeker als eerste voornaam. De tweede is dan vaak die waarmee de persoon werd aangesproken. Als de persoon in ‘Wiewaswie” werd gevonden dan was hij uiteraard na dienst teruggekeerd. Als hij niet vindbaar is dan is het bijna zeker dat hij niet terugkeerde.
Het militaire stamboek noteerde lang niet altijd wat er met een soldaat gebeurde. Een overlijden, vermissing of krijgsgevangenneming werd vaak vermeld, maar zeker niet altijd. Heel vreemd is de notitie over Joannes Leonardus Rietrae (12) uit de Hooren. Hij zou in Wenen in het hospitaal aan de koorts zijn overleden. Maar hij is wel degelijk teruggekeerd en in Nuth getrouwd. De namen van zijn ouders worden vermeld in de huwelijksakte, evenals zijn geboortedatum, geen twijfel mogelijk. Om die reden is ook bij de andere overledenen gekeken of ze niet alsnog terugkeerden. We hebben er geen andere gevonden.
Ook Joannes Petrus Drummen (4) van Hunnecum is opvallend. Er staat in zijn aantekening ‘idem’, hetgeen slaat op de notitie bij de naam boven hem. Deze persoon is wegens desertie tot de doodstraf veroordeeld. Daar boven staat nog iets over een overplaatsing. Mogelijk slaat ‘idem’ op de overplaatsing en is de daaronder staande notitie over de doodstraf later geplaatst. In ieder geval is hij behouden terug gekeerd en in 1811 getrouwd.
Heel bijzonder is de carrière van Joannes Jacobus Jansen uit Hunnecum (5). Hij heeft twee stamboeknummers. Hij komt op in het 9e regiment in 1806, deserteert dan vanuit de achterste linie, wordt hiervoor veroordeeld, maar krijgt amnestie. Dan is hij in 1812 in Rusland geweest, waar hij als vermist wordt opgegeven. De meeste soldaten van Napoleon zijn toen bij hun terugkeer vanuit Moskou bij de Berezina door de Russen gedood of in de kou bevroren. Maar kennelijk is hij toch echt teruggekeerd, want hij wordt daarna bevorderd tot sergeant en gaat naar Spanje. Daar is hij krijgsgevangen gemaakt in september 1813. Er zijn geen tekenen van een terugkeer naar Nuth. Bekend is de onmenselijke behandeling van de krijgsgevangenen aldaar, door beide partijen.
Jean Pierre Soulouve (na nummer 44)) heeft in het Franse stamboek een naam die in Nuth, en ook verder in Nederland niet voorkwam. Dit moet dus een verschrijving zijn. Vermoedelijk is zijn moeder Maria Barbara Cobben, getrouwd met Joannes Onnouw. Als dat zo is, dan is hij nr. 18, Joannes Petrus Onnouw, alias Soulouve, teruggekeerd en in 1814 met Anne Marie Crijns getrouwd.
Een probleem heb ik met de Artillerie te paard van Math Houben, nr. 1. Op de gewone manier kan ik de stamboeken niet vinden. En de boeken van de 76e Cohorte zijn volgens notities in het Franse legerarchief verloren gegaan.
In oorlogen vallen slachtoffers. Ik heb me sterk verbaasd over het grote aantal Nuthse jongens dat op het slagveld, in Rusland, in Spanje of gewoon aan een koortsende ziekte in een militair hospitaal is overleden. Van onze 50 jonge mannen keerden er 36 niet terug, 72%. Zij zijn vrijwel zeker in hun diensttijd overleden in een oorlog die niet van hun was. Als je nu in Frankrijk bent zie je overal de monumenten waarop de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog worden herdacht. In die oorlog waren er 8.300.000 Franse soldaten. Daarvan sneuvelde 17%, 50% werd gewond. De verliezen voor Nuth rond 1812 waren dus vele malen erger. Het is nu te laat om een monument te plaatsen.

In mijn bezit is een Sint-Helenamedaille die ik kreeg via oudoom Sjeng. Deze medaille  werd in 1857 uitgereikt aan soldaten die voor Napoleon hadden gevochten. Voorwaarde was dat je hem aanvroeg en dat je nog in leven was. Hij is vrijwel zeker van Jan Willem Mulkens (7) geweest, die in 1857 nog leefde. Hij overleed in 1859. Als soldaat van de gewone infanterie is hij overgegaan naar de elitetroepen, het Garderegiment van Napoleon. Dit wijst op goede kwaliteiten als soldaat én gehechtheid aan Napoleon. Deze Willem heeft in Nuth een grote schare nakomelingen in de families Mulkens, Buskens, Bemelmans, Starmans en nog een paar andere. Mijn oudoom Sjeng was bevriend met een zoon van Willem Mulkens, getrouwd met een zus van zijn moeder. En ik denk dat via hem de medaille in ons sigarendoosje terecht kwam. Het lintje is er vanaf en dat maakt hem weinig kostbaar: alleen met het originele lint geeft men er geld voor. Er zijn er meer dan 400.000 gemaakt, niet echt uniek dus.

In onderstaande tabel is schematisch weergegeven wat er met de soldaten gebeurde. Het nummer onder ‘regiment’ verwijst naar de voetnoten onder de tabel.

Aanvullingen en correcties zijn welkom.Nr
Naam
Geb. Dat.
Ouders, geboorteplaats
Regiment
Aantekeningen in het Stamboek
Bijzonderheden
1 (1)
Pierre Mathieu Houben
16-02-1785
Leonard & Marie Mathilde (=Dormans uit Vaesrade) (Nuth-dorp)
1
Voorlopig niet gevonden het
6e Regiment d’Artillerie à Cheval
Niet gevonden in wiewaswie
2 (2)
Barthelemy Clootz
25-07-1791
Theodoor & Ida Vroemen (Grijzegrubben)
2
Fuselier. Verondersteld gevangen te zijn genomen in Rusland 1812 (vrijwel zeker daar overleden)
Overleden in dienst
3 (3)
Jean Herman Diederen
18-08-1791
Arnoldus & Maria Josepnina Hulsken (=Hulskens) (Nierhoven)
2
Einde 1812 overleden in ziekenhuis te Bréme (Bremen) tgv gecompliceerde diarree
Overleden in dienst, akte ook in BS Nuth
4
Jean Pierre Drummen
01-01-1785
Henry & Jeanne Marie Paes (Hunnecum) Henricus Drummen was in 1796 marechal
3
In stamboek staat: idem. Dit slaat of op een overplaatsing of op desertie met veroordeling tot de doodstraf
In ieder geval niet de doodstraf. In 1811 getrouwd in Nuth met Margareta Boesten. Overlijdt in Hunnecum in 1859
5 (4)
Jean Jacques Janssen
06-03-1790
André & Lucie Houben (Hunnecum) André kwam uit Amstenrade
3
Opkomst mei 1810. Corporaal. Bevorderd tot sergeant 24 aug. 1813. Deserteur in 9e regiment van achterste linie aut.u (?) jan 1806. Terug naar het regiment op ??? Amnestie 29 maart 1810. Krijgsgevangen te St. Sebastien  9 september 1813
Niet gevonden in wiewaswie
6 (5)
Jean Henry Campo (=A Campo), jongste van een tweeling
1786
(11-09-1782)
Martin & Gertrude Wolstuck (=Wolters, Wouters)(Hunnecum). In 1786 geen kind geboren
4
In het jaar XII (1803-1804) gekomen. Kwam van het 26e regiment Dragonders.  Campagnes in Oostenrijk, Pruissen en Polen in 1809; In Oostenrijk in 1810 en 1811 in Spanje.
Niet gevonden in wiewaswie.
Doopdatum in Bavokerk is vrijwel zeker 11-09-1782, geboorteplaats Hunnecum
6
Jean Henry Campo
1786
idem
4
Zie vorige (2 stamboeknummers)

7
Jean Guillaume Mulkens
14-11-1788
Willem & Joanna Catharina Drummen (Hunnecum)
5
Nam deel aan campagnes in 1809: Oostenrijk, Pruissen, Polen.1810-1811: Spanje. 31-12-1813 overgegaan naar Garde Impériale
Teruggekeerd naar Nuth, gehuwd met Catarina Claessen. Overlijdt in Nuth in 1859
8
Jean Mathieu Bormans (niet in DTB Bavo gevonden, mogelijk niet in Nuth gedoopt))
02-05-1788
Ouders in stamboek niet genoemd zijn denkelijk Joannes Wernerus Bormans en Maria Catharina Corvers geh 23-09-1787 in Nuth
5
19-01-1812 krijgsgevangen genomen in Spanje
In 1835 overlijdt in Heerlen Mathijs Bormans, 53 jaar, zoon van Jan en Maria Katharina Corvers. Getrouwd met Anna Katharina Brouns. Dus teruggekeerd
9 (6)
Jean Schlangen (doopdatum DTB Bavo: idem)
26-09-1769
Mathias (=Slangen) & Joanna Maria Biesmans (=Biesjans) (Nuth-Dorp)
6
Fuselier van 14-10-1804 tot desertie op 3-10-1806
Niet gevonden in wiewaswie. Hij was 35 jaar toen hij dienst nam, vrijwilliger?
10 (7)
Jean Limpens (gedoopt 03-01-1792)
02-01-1792
Gaspard & Marie Catharine Smets (=Smeets) (Grijzegrubben)
7
Fuselier sinds 23 feb. 1813. Werd krijgsgevangen vanaf 9 september 1813, denkelijk in Spanje
Niet gevonden in wiewaswie
11 (8)
Jean Pierre Delahaye (DTB Bavo: 31-01-1792)
31-01-1791
Thomas Antoine & Heleine Wreuls (=Vreuls) (Hellebroek)
7
Geboren in Nuth, kwam uit Schinnen. Ingelijfd 23 feb 1813. Fuselier. Doorgehaald wegens lange afwezigheid op 26 augustus 1814.
Niet gevonden in wiewaswie. Hij zat in dezelfde afdeling als Jean Limpens (10). Dus mogelijk ook krijgsgevangen of overleden in Spanje
12
Jean Leonard Rietrae
23-10-1788
Barthelemi & Mathilde Roizop (=Rouschop) (Hooren)
8
3 nov. 1808 opgekomen. Lang in ziekenhuis van 31 dec. 1808 tot 13 apr. 1809. Deelgenomen aan de campagne van 1809. Gestorven in hospitaal Getseidmarck te Vienne (Wenen) op 2 mrt 1810 door een koorts.
Vreemd: in 1820 trouwt in Nuth Jan Leonard met deze geboortedatum en ouders met Anna Elisabeth Cremers uit Nuth. Hij was schoenmaker. Overlijdt  in de Hooren in 1865
13
Bernard Nijsten
15-03-1793
Gerard & Maria Catharina Schetjens (Grijzegrubben)
9
19-11-1812 ingelijfd voor een jaar; gedeserteerd op 13-04-1814 (= datum abdicatie Napoleon in Fontainebleau)
Teruggekeerd, in 1830 gehuwd in Maastricht met Margaretha Heijnens. Hij was werkman. Overlijdt in Maastricht in 1866
14 (10)
Laurent van de Broek
25-12-1793
Jean Guillaume & Marie Haulvast (= Hautvast) (Hunnecum)
9
19-11-1812 ingelijfd. Gedeserteerd op 2 september 1813
Niet gevonden in wiewaswie
15
Jean Pierre Snaekers (DTB Bavo: geb. 06-, gedoopt 07-04-1793)
Niet vermeld
Ouders niet  vermeld. Vrijwel zeker zoon van Wilhelmus Snackers en Anna Mechtildis Urlings (Hellebroek)
9
18-11-1813 ingelijfd. 1 juni 1814 terug naar Holland
Jan Pieter Snackers trouwt in Nuth in 1830 met Maria Gertr. van der Hagen. Overlijden ?
16 (11)
René Cobleen (=Cobben)
18-03-1793 (in Thulle)
Jean Francois en Marie Sibille Fry  (=Frijns) (Bruidegom uit Hunnecum)
9
18-11-1813 ingelijfd. 16 april opgenomen in een hospitaal
Stamboek zegt dat hij uit Nuth komt. Is echter gedoopt in Schinnen. Woonde in Hunnecum. Niet gevonden in wiewaswie
17 (12)
Jean Kolaris (=Collaris) mogelijk niet in Nuth gedoopt

Nicolas Kolaris & Marie Genders (huwelijk niet gevonden)
9
18-11-1813 ingelijfd. 1 juni 1814 terug naar Holland
Niet gevonden in wiewaswie
18
Jean Pierre Ounouw (=Onnouw)
31-08-1789
Jean & Barbe Coolein(Cobben?)(Nuth-Dorp)
10
5 mei 1808 bij het corps gekomen. Grenadier geworden op 16-6-1809. Reformé (ontslag) le 22 ? 1810.
Getrouwd in 1814 met Maria Anna Crijns; overleden 1853 (Hellebroek)
19 (13)
Jean Antoine Delahaye
23-01-1789
Henry & Marie Anne Paes
10
20 april 1808 bij het corps aangekomen. Overleden in het hospitaal van Maagdenburg op 11 juli 1809 tgv koorts
Overleden in dienst
20 (14)
Leonard Jean Houben
06-06-1791
Jean Pierre (Hoensbroek) & Jeanne Marie Campe (=Anna Maria A Campo Nagelbeek, later Hulsberg) (Grijzegrubben)
11
Op 2 mei 1811 ingelijfd. Geschrapt voor controles wegens lange afwezigheid van 1 januari 1812 verblijvend in het ziekenhuis. Vanaf 13 augustus 1812 ?
Niet gevonden in wiewaswie
21 (15)
Michel Roosenboom
31-07-1791
Michel & Jeanne Cath. Ments (=vermoedelijk Odilia Catharina Meens) (Grijzegrubben)
11
Op 2 mei 1811 ingelijfd. Vermoedelijk krijgsgevangen in Rusland vanaf ?. Latere notitie: Overleden in het hospitaal van Polosk op 12 oktober 1812
Overleden in dienst
22 (16)
Gaspard Creyns
21-01-1791
Jacques & Elisabeth Houben (Jacobus Crijns)(Heerlen) (Hellebroek)
11
Op 2 mei 1811 ingelijfd. Achtergebleven op 1 augustus 1812. Geschrapt voor controle wegens lange afwezigheid vanaf 1 oktober 1812 (vermoedelijk in Rusland verloren geraakt)
Niet gevonden in wiewaswie
23 (17)
Jean Jacques Drumen (=Drummen)
31-03-1789
Jacques en Jeanne Houvast (Hautvast uit Wijnandsrade) (vermoedelijk Grijzegrubben)
11,12
Kwam van 55e Reg. Daar ingelijfd 10 nov 1808. 11 apr 1809 bij 37e Reg. Fuselier. Krijgsgevangen genomen in Rusland op 1 aug 1812
Niet gevonden in wiewaswie
24
Jean Guillaume Limpens
27-06-1772 of 1779
Gabriel & Catherine Elisabeth Duderen (=Dederen uit Schinnen)(op den Brandt)
11,12
Remplaçant voor het jaar 1808. Kwam 11 april 1809 van het 55e Reg. Aldaar ingelijfd 10 ? 1808. Fuselier. Reformé (ontslagen) 5 maart 1810
Teruggekeerd. Trouwt in 1810 in Nuth met Anna Maria Wetsels. Overlijden?
25
Réné Crijns
21-07-1779
Laurent Cryns & Anne Barbe Drunun (= Barbara Drummen) (Hunnecum)
13
Op 8 oktober 1807 bij het corps. (amnistié). Reformé (ontslagen) 18 dec. 1807
Teruggekeerd. Trouwt in Nuth in 1813 met Anna Maria Peters. Overlijdt in 1861 in Groot Genhout
26 (18)
Leonard Houben
24-09-1787
Jean Pierre & Marie Nuchelmans (Maria Josepha) (Nuth-Dorp)
13
Woonde in Hoensbroek. Ingelijfd 13-6-1807. Nam deel aan de campagnes in 1807, 1808 en 1809. Langdurig afwezig vanaf  dec 1809 tot 29 dec 1810 tgv verblijf in hospitaal
Niet gevonden in wiewaswie
27
Jean Linpens (=Limpens)
24-07-1786
Gabriel & Cath. Elisabeth Duveren (=Catharina Elisabeth Diederen uit Schinnen) (Brandt)
14
Fuselier. Ingelijfd 22 nov 1806. Ontslag zonder pensioen op 18-05-1808
Teruggekeerd. Trouwt in 1816 in Maastricht met Maria Catharina Castermans. Zijn beroep was koetsier. Overleden 1843.
28
Jean Lembert Raven
04-12-1786
Joseph en Marie Eline Meijs (=Maria Helena Meijs) (Helle)
14
Fuselier. Nov 1806 ingelijfd. Gedeserteerd op weg naar Matina nov 1806. Terug van desertie 6 dec 1806. Ontslag 11 aug 1811
Trouwt in 1813 in Hulsberg met Maria Catharina van Oppen. Hertrouwt 1819 in Heer met Anne Marie Habets. Overlijdt in 1829 in Helle. Hij was landbouwer
29 (19)
Pierre Mathieu Helders (=Helgers)
25-10-1785
Jean Guillaume & Hiletje Limpens (Willem Helgers & Helena Limpens) (Hunnecum)
14
Fuselier. Ingelijfd 22 nov 1806. Grenadier per april 1809. Gestorven of krijgsgevangen gedurende de campagne van 1812 in Rusland
Niet gevonden in wiewaswie
30 (20)
Jean Girard Goossens
01-02-1784
Jean Gaspart & Helene Barbe Willem Joannes Casparus & Helena Barbara Willems) (Nuth-Dorp, Molenveld) J.C. Goossens is secretaris
14
Fuselier. Ingelijfd jaar XII (1803-04). Cornet per 20 sep 1809. Verdwenen gedurende de campagne in Rusland 1812
Niet gevonden in wiewaswie
31
Barthelemy Bemelmans
22-07-1784
Jean & Marie Gertrude (= Gertrudis Brands) (Hunnecum)
14
Ingelijfd jaar XIII (1804-05). Fuselier. Naar de veteranen gegaan op 4 december 1809
Teruggekeerd. Blijft ongehuwd. Overlijdt in Helle in 1854.
32 (21)
Leonard Lahail (= Joannes Leonardus Delahaye, 15-02-1788))
1789
Thomas Anton & Magd. Afreuls (= Maria Helena Vreuls) (Hellebroek)
15
Ingelijfd 6 januari 1814. Fuselier. Deelgenomen aan de campagne van 1814 van Bloeus(?) en Wesel. Gedeserteerd op 16 maart 1814
Niet te vinden in wiewaswie
33 (22)
Jean Nicolas Slangen (niet in DTB Bavo)
30-05-1789
Naturel Marie Marg. Slangen (niet in census 1796)
16
Kwam uit Maastricht. Remplaçant voor Pierre Jonn Hulstermans van Beeringen. Doorgehaald voor controle wegens aanname krijgsgevangene te zijn 12 november 1813. In hospitaal vanaf 26 augustus hieraan vooraf
Niet te vinden in wiewaswie
34
Henry Hermans (gedoopt in Hulsberg)
02-11-1791
Nicolas & Marie Cath. Willems (familie woonde later in Nuth)
16
Geboorteplaats = ‘Neeth’. Ingelijfd 5 mei 1810. Grenadier vanaf 11 juli 1813. Gedeserteerd 23 augustus 1813
Teruggekeerd. Trouwt in 1821 in Nuth met Maria Josepha Schiffelers. Is zonder beroep. Vader en moeder zijn dagloner. Overlijdt in Nuth in 1860
35 (23)
Paul Nicolai
05-04-1792
Paul & Eliz. Heynen (Elijsabetha Heijnen) (Grijzegrubben)
16
Ingelijfd 5 mei 1813. Aangenomen krijgsgevangen te zijn en doorgehaald voor controle op 19 oktober 1813 (slag bij Leipzig)
Niet te vinden in wiewaswie
36
Barthelemy Cloots (DTB Bavo: 21-09-1792)
21-11-1792
Jean Guillaume & Anne Marie Drummen (Reuken)
16
Laatste woonplaats Geleen. Ingelijfd 5 mei 1813. Naar achteren (en arrière) vanaf 10 augustus 1813. Geschrapt voor controle vanaf 12 november daaropvolgend
Teruggekeerd. Trouwt in 1820 in Klimmen met Maria Anna Vaesens. Overlijdt in 1858
37 (24)
Jacques van Ijzeren (Niet gevonden in DTB)
10-07-1794
Naturel Marie J. van Ijzeren (niet opgenomen in census Nuth 1796)
17
Kwam van Heerlen. Ingelijfd 6 november 1813. Fuselier. Naar het hospitaal vanaf 12 november 1813. Doorgehaald 10 mei 1814
Niet te vinden in wiewaswie
38
Jacques Hoefsteders (Doopdatum in DTB 11-02-1781)
22-02-1784
Chretien & Helene Sleypen (Tervoorst)
18
Woonde in Hoensbroek. Ingelijfd 7 apr 1813. Fuselier. Remplaçant voor Gme Slevoets van de gemeente Gd Trand (?) dep. de la Meuse inf. Op 22 augustus 1813 overgeplaatst naar 22e Chasseurs
Teruggekeerd. Trouwt in 1828 in Voerendaal met Maria Catharina Weusten, weduwnaar van Maria Gertrudis Waltmans. Overlijdt in 1839 in Voerendaal
5
Jean Jacques Jansen
Is nr. 5

19
Zie onder 5. Gratie gekregen na eerst veroordeeld te zijn tot de doodstraf. Teruggekeerd op ?? 1809. Verloren geraakt in de campagne in Rusland in 1812.
Hij is vermoedelijk van het ene regiment naar het andere gegaan. Het laatste regiment heeft herhaald wat bij het eerste al in het stamboek stond
39 (25)
Martin Acampo broer van 6 (DTB Bavo: 2 mei geboren, 3 mei gedoopt)
03-05-1791
Martin & Gertr. Walthers  (zie onder 6)
20
Deze cohorte was onderdeel van het 146e Regiment Infanterie van Linie. De boeken hiervan zijn verloren gegaan.
Niet gevonden in wiewaswie
40 (26)
Nicolas Eurlings
29-06-1786
Henri & Marie E. Kleijnsens (= Kleintjens) (Grijzegrubben)
20
idem
Niet gevonden in wiewaswie
32 (27)
Jean Leonard de Lahaye
15-02-1788
(?)
Tomas Antoine& Marie Helene Vreuls (Hellebroek)
20
idem
Niet gevonden in wiewaswie DTB Bavo (28-05-1773 doop Joannes Leonardus)
41 (28)
Charles Joseph Houben
13-06-1784
Jean Pierre & Marie Joseph. Nukelmans (=Nuchelmans)
20
idem
Niet gevonden in wiewaswie
42 (29)
Adam Lahaye
11-05-1786
Thomas Antoine (=Joannes Antonius Delahaye)  & Helene (=Maria Helena)Vreuls (Hellebroek)
20
idem
Niet gevonden in wiewaswie
43 (30)
Jean Pierre Villems
19-01-1789
Pierre (Willems) & Anne Marie Paes (Vaesrade, familie verhuist later naar Hellebroek)
20
idem

Niet gevonden in wiewaswie
44
Jan Mathias Drummen
27-10 1788
Henry & Anne Marie Joanna Maria) Paes (Hunnecum)
20
idem
Teruggekeerd. Trouwt in 1814 met Maria Helena Scheepers in Hulsberg. Landbouwer. Overlijdt in 1857 in Heerlen (naam is dan Dremmen)
18
Jean Pierre Soulouve (DTB Bavo geb dat 31-08-1788) = 18
1788
Jean & Marie Barbe Cober (=Maria Barbara Cobben) (Nuth-Dorp). Zij is getrouwd met Joannes Onnouw
20
Idem
Vermoedelijk van Regiment veranderd

Zie 18, teruggekeerd
45 (31)
Jean Pierre Houben
18-01-1789
Leonard & Marie Methile Dormans (= Maria Mechtildis Dormans) (Nuth-Dorp)
21
Bij corps aangekomen 1 maart 1813, komend van de reserve compagnie van de Meuse inferieure, waar hij diende sinds 29 april 1808. Korporaal op 3 juli 1811. Sergeant 12 mei 1813
Niet gevonden in wiewaswie
46 (32)
Jean Matthei Palmen
20-01-1792
Jean & Louise Goossens (Joannes uit Oirsbeek, Ludovica Goossens Schinnen) (Vaesrade)
22
Woonde in Itteren als knecht. Ingelijfd op 8 maart 1812. Overgegaan naar 2e Regiment de la Mediterranee le 7 juni 1812. Rayé d’apres le Decrêt des Mendaze? 21 sep 1812 (doorgehaald)
Niet gevonden in wiewaswie
47 (33)
Jean Mathias Mevissen
07-06-1792
Mevissen NN & NN
Vrijwel zeker Joannes Mathias Mevissen (uit Bingelrade) & Margarita Heiligers (uit Nuth) (Nuth-Dorp)
23
Overleden 07-09-1812 in Hopital de St. Cyprien, Commune de Gironne tgv koorts. Akte BS Nuth dd 7-7-1815
Overleden in dienst
48 (34)
Jean Guillaume Ruysop (niet in DTB Bavo)

Leonard Ruijsop & Jeanne Marie Meijs (uit Voerendaal) (Terstraten)
24
25 jaar oud. Opgenomen 7 dec 1813 in hopital de Premontrés in Nancy. 8 december overleden tgv koorts. Akte BS Nuth dd 7-7-1815
Overleden in dienst
49 (35)
Jean Mathieu Mannens
21-09-1794
Gaspard & Sophie Schetjens (Vaesrade)
25
16 juli 1813 ingelijfd. Kwam van de reserve van la Meuse inferieure. Van 12 maart tot 16 juli erop volgend in Corp. Hopit. Bu 17 september 1813 geschrapt
Niet te vinden in wiewaswie
50 (36)
Leonard Schetjens
21-10-1789
Jean & Marie Elizabeth Kordewinck (Joannes Schetjens & … Elisabeth Cordeweners) (Vaesrade)
10
Ingelijfd 16 mei 1808. Overleden tgv de koorts hopital de Ried op 23 september 1809. Familie op de hoogte gebracht op 10 ?? 1810.
Overleden in dienst


1.       6e Regiment d’Artillerie à Cheval 1808-1814 Portugal, Spanje en Duitsland)
2.       25e Regiment Infanterie van Linie (1812 in kazerne te Bremen,  campagne in Rusland, Vilnius, 1813 naar Dresden)
3.       22e Regiment Infanterie van Linie (Rond 1810 geen campagnes)
4.       Regiment Dragonders van de Garde (1809 campagnes in Oostenrijk, slag bij Wagram en voornamelijk Spanje)
5.       121e Regiment Infanterie van Linie (1809 tot 1813 campagnes in Spanje)
6.       112e Regiment Infanterie van Linie (1804-1806 kustbewaking)
7.       95e Regiment Infanterie van Linie (1810-1812 campagnes in Spanje, 1813 Spanje en Duitsland, 1814 Bayonne)
8.       17e Regiment Infanterie van Linie  (1807-1812 campagnes in Spanje en Oostenrijk)
9.       108e Regiment Infanterie van Linie (1812-1814 campagnes in Rusland en Duitsland)
10.    105e Regiment Infanterie van Linie (Campagnes Oostenrijk en Duitsland, kwartier in Maagdenburg)
11.    37e Regiment Infanterie van Linie (1808 Campagnes bij Girona, Molins del Rey, 1809 slag bij Wagram, 1811 Tarragona, 1812 Rusland)
12.    55e Regiment Infanterie van Linie (1808 campagnes in Spanje)
13.    54e Regiment Infanterie van Linie (1807-1810 campagnes in Polen, Pruissen, Spanje)
14.    48e Regiment Infanterie van Linie (1805-1812 campagnes in Duitsland, Oostenrijk, Rusland)
15.    127e Regiment Infanterie van Linie (?)
16.    69e Regiment Infanterie van Linie (1810-1813 campagnes in Spanje, Oostenrijk en Duitsland)
17.    131e Regiment Infanterie van Linie (1813 Campagnes in Duitsland, na de slag van Leipzig)
18.    88e Regiment van Linie (1813 geen campagne gevonden)
19.    19e Regiment Infanterie van Linie (1812 in Rusland bij de Berezina)
20.    76e Cohorte (?)
21.    85e Regiment Infanterie van Linie (1809 campagnes in Oostenrijk, Duitsland, en Rusland.  1814 in Frankrijk)
22.    123e Regiment Infanterie van Linie (2e Regiment de la Mediterranee werd het 133e Regiment van Linie, zomer 1812 in Rusland)
23.    5e Bataillon 2e Compagnie (?)
24.    4e Militaire Divisie 5e Bataljon Sapeurs (schansgravers, genie)
25.    76e Regiment Infanterie van Linie (1813 in Duitsland vóór de slag bij Leipzig)